Устав
на Социалистическа партия „Български път“

ПРЕАМБЮЛ

Социалистическа партия „Български път“ предлага на народа социалистически модел на обществено развитие. Нейната цел е да бъдат осигурявани и справедливо разпределяни необходимите материални и културни блага в обществото. Непосредствена задача на партията е спечелването на държавната власт и премахването на формираната от финансовата и търговската олигархия капиталистическа социално-икономическа система. В страната да се пристъпи към изграждане на справедливо социалистическо общество, в което доминира държавната и кооперативната собственост върху средствата за производство и се осигурява безплатно здравеопазване и образование на населението.

Партията предлага български път за формиране и развитие на социалистическите отношения в обществото. Заветна цел на нейната политика е изграждането на независима, политически стабилна и богата българска държава, където се осигурява всенародно благоденствие.

Социалистическа партия „Български път“ осъществява своята дейност в съответствие с действащата Конституция на Република България и разпоредбите на влезлите в сила закони. Последователно защитава интересите на трудовите хора, независимо от тяхната верска, етническа или друга принадлежност.

Понастоящем в очертаващия се многополюсен свят с центрове Русия, Китай и САЩ, партията ще прилага научнообоснована политика , която обхваща: отмяна на въведения през лятото на 1997 г. колониален валутен борд; формиране и развитие на неприкосновен и самостоятелно функциониращ държавен икономически сектор, съставен от стратегически производства и отрасли, банки, застрахователни и външнотърговски компании; смяна на съществуващата банкова система; държавна закрила на земеделските производители; формиране на широка мрежа от земеделски производствени кооперации и земеделски кооперативи за изкупуване, преработка и износ на пресни и преработени селскостопански продукти; приоритетно развитие на науката и научните изследвания като фундамент на българската икономика; създаване на общ българо-руски пазар; извеждане на българската държава от военните структури на междудържавния блок НАТО; преобразуване на съществуващия акционерен, капиталистически междудържавен Европейски съюз в кооперативна, социалистическа икономическа организация; присъединяване на България към Евразийския икономически съюз.

Тази народополезна политика коренно се различава от политиката на старата Българска социалистическа партия (БСП), която след 1989 г. осъществява тотална приватизация на държавните банки и предприятия, следва курс към евроатлантическа ориентация на страната и обслужва интересите на местната и международната финансова олигархия. При държавното управление на БСП (през периода 2005-2009 г.) у нас е въведен нисък (10%) плосък данък е са разсекретени досиетата на българските разузнавачи, на наша територия са разположени няколко американски военни бази, откъдето могат да се извършват сухопътни, въздушни и други операции срещу чужди държави и народи.

Социалистическата партия „Български път“ е за мажоритарен (личностен) избор на народните представители. Обявява се за приемане на закон, който да не позволява на един политик да бъде избиран повече от два последователни депутатски мандата.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 1. Наименованието на партията е СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

Чл. 2. Седалището на Социалистическата партия „Български път“ е в гр. София, ул. “Васил Априлов“ № 12.

Чл. 3. Социалистическата партия „Български път“ е юридическо лице, което се представлява от председателя на Висшия съвет на партията. Той може да упълномощава заместниците си да извършват определени действия.

Чл. 4. Символите на Социалистическа партия „Български път“ са:

1. Знаме с аленочервен цвят и с бели букви СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

2. Емблема – ален мак на бял фон.

Чл. 5. Празник на Социалистическата партия „Български път“ е 2 август, денят на основаване на социалистическата партия в България през 1891 година.

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА
ПАРТИЯТА

Чл. 6. Социалистическа партия „Български път“ е демократична политическа организация с общи идейни и програмни цели. Нейните ръководни организационни принципи са: изборност; мандатност колективизъм; солидарност; другарство; взаимопомощ.

Чл. 7. (1) Социалистическа партия „Български път“ се изгражда на териториален принцип и по местоживеене.

(2) Партията не може да създава свои организации в предприятия, учреждения и други организации.

(3) Социалистическа партия „Български път“ може да съдейства и подпомага дейността на младежки клубове , движения и организации, споделящи нейните принципи и идеи.

(4) Всеки член на Социалистическа партия „Български път“ може да членува в една от партийните организации.

(5) В Социалистическа партия „Български път“ могат да се създават клубове, семинари, дискусионни колегии и други обединения по професии и интереси, които нямат права на основна първична организация.

Чл. 8. Партийните органи се изграждат и функционират в съответствие с изискванията за:

1. Изборност на всички ръководни органи и длъжности чрез преки или предварителни, тайни или явни избори.

2. Задължителност на решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава за партийните органи и организации и контрол върху тяхното изпълнение.

3. Контрол върху действията на всички партийни органи и периодична отчетност на ръководствата пред социалистите и пред партийните организации.

4. Отговорност за политическите действия на партийните структури и на всеки партиен член.

Чл. 9. Решенията на партийните организации и органи се вземат при наличие на кворум повече от половината от членовете им с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго. Малцинството има право да отстоява своята позиция в партийните организации и органи, в партийния печат и публично, но без да противодейства за изпълнението на взетите решения от мнозинството.

Чл. 10. За осъществяване на своята дейност партията разполага с общопартийно имущество.

Чл. 11. (1) Социалистическата партия „Български път“ осъществява дейността си в страната на български език.

(2) В кореспонденцията на партията с чужбина може да се използва и съответния чужд език.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

Чл. 12. Членството в партията е доброволно и индивидуално.

Чл. 13. (1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, имащ избирателни права, който познава програмните документи и устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях, членува и осъществява политическа работа в една от основните партийни организации и редовно плаща членски внос.

(2) Член на Социалистическата партия „Български път“ не може да бъде физическо лице, за което са налице ограниченията, установени в Закона за политическите партии.

(3) В случаите на постъпване на член на партията на наборна военна служба членството му в партията се прекратява и замразява за срока на службата.

Чл. 14. Член на Социалистическата партия „Български път“ не може да членува едновременно и в друга политическа партия или организация със статут на политическа партия.

Чл. 15. Новите членове се приемат от основните партийни организации въз основа на писмено заявление до тях от кандидата за член на Социалистическата партия „Български път“. Решение за приемане се взема на събрание на основната партийна организация (ОПО) по реда на този устав.

Чл. 16. Всеки член на партията има право:

1. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на решенията на партийните органи, свободно да изказва и да отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от дейността на партията.

2. Да избира и да бъде избиран в партийните органи; да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.

3. Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност и да отправя устно или писмено предложенията си.

4. Да обсъжда работата и поведение на партийни членове, на партийните органи и организации и да участва в контрола върху тяхната дейност.

5. Да получава помощ от партията когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветен за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

6. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 17. Всеки член на партията е длъжен:

1. Да спазва Програмата и Устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и партийните решения.

2. Да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация и организационно-политическото единство на партията, за разпространяване на социалистическите идеи.

3. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции, да допринася за изграждане на демократично общество в страната.

Чл. 18. (1)Партийното положение на член на партията, който е нарушил изискванията на устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава от основната партийна организация. Тя може да бъде сезирана от всеки партиен член, организация или партиен орган, както и да се самосезира.

(2) Ако основната партийна организация не разгледа и не реши въпроса в тримесечен срок от подаването на заявлението, той се решава от съответния местен партиен съвет в срок от един месец от установяване на забавата.

(3) Ако местният партиен съвет не се произнесе в срока по предходната алинея, местната контролна комисия взема решение в едномесечен срок или въпросът се отнася за решаване от Общопартийната контролна комисия, която се произнася в срок от два месеца от сезирането ѝ.

(4) За прояви, които нарушават законите, партийния и обществения морал, организациите и органите могат да налагат форми на партийно въздействие: обръщане на внимание, забележка, разграничаване от конкретно действие на член на партията, както и снемане на доверие.

(5) Решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията или на органа по реда на този устав.

Чл. 19. Членството в партията се прекратява:

1. По собствено желание, заявено писмено пред основната партийна организация;

2. В случаите, определени от закона, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на заявление на социалиста.

3. При отпадане поради неучастие в работата на основната партийна организация и неплащане на членски внос без уважителни причини в продължение на една година, което се констатира на събрание на основната партийна организация.

4. При изключване, поради непризнаване на програмата, нарушаване на устава или при доказани умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията.

5. При смърт.

Чл. 20. Лицата, чието членство в партията е било прекратено освен в случаите на изключване, могат да го възстановят при отпадане на причините за това, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на писмено заявление от лицето, което иска възстановяването. Лицата, чието партийно членство е било прекратено поради изключване, могат да кандидатстват отново за приемане в партията по реда на този устав.

Чл. 21. Жалбите и възраженията на партийните членове се подават писмено и се разглеждат и решават от съответните контролни комисии в двумесечен срок от постъпването им. За резултатите се информират основните партийни организации, местният партиен съвет и отделният партиен член.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

Чл. 22. Организационни структурни звена на Социалистическата партия „Български път“ са:

1. Основни партийни организации (ОПО).

2. Местни партийни организации и органи.

3. Общопартийни органи.

ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 23. (1) Основни партийни организации се създават по инициатива на социалистите или на местните партийни съвети от най-малко трима членове. Такива организации могат да създават и членове на партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.

(2) Основните партийни организации се регистрират в съответния местен партиен съвет, а организациите в чужбина – в Централния съвет на партията.

(3) Основните партийни организации могат да формират партийни групи като определят правилата за работата им.

Чл. 24. (1) Ръководен орган на основната партийна организация е партийното събрание, което се свиква не по-рядко от един път в месеца.

(2) Партийното събрание се свиква от партийния секретар или по искане на 1/3 от членовете на организацията. Ако партийният секретар не свика събранието, то се свиква от упълномощен представител на 1/3 от членовете на организацията.

(3) Уведомяването за всяко събрание става предварително, лично до всеки член.

(4) Партийното събрание разглежда всички въпроси на партийната организация и взема решения по тях, предлага кандидати за органите на партията, на държавната власт и на местното самоуправление и обсъжда тяхната платформа и осъществява контрол върху политическата дейност на партийните членове.

(5) Партийното събрание е редовно, ако присъстват повече от 2/3 от членовете на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

Чл. 25. Основната партийна организация провежда всяка година отчетно или отчетно-изборно събрание. За организиране и осъществяване на текущата си работа тя избира секретар и при необходимост – оперативно бюро, като със свое решение определя състава и структурата му. Промяна в състава на ръководството може да се прави преди изтичане на мандата.

Чл. 26. В своята дейност основната партийна организация освен от собствените си решения се ръководят и изпълняват решенията на висшестоящите партийни органи в рамките на техните правомощия съгласно този устав и подлежат на контрол от тях.

Чл. 27. (1) Една или няколко основни партийни организации могат да създават партийни клубове, които се регистрират в местния партиен съвет.

(2) Партийните клубове са средища за идейни дискусии, за политическа и културно-масова дейност, за връзки между социалистите, симпатизантите, избирателите за провеждане на срещи и дискусии, за разпространяване и ползване на печатните издания на партията и за други дейности.

(3)Партийните клубове се ръководят от клубни съвети, които планират и организират тяхната дейност.

(4) Партийните клубове се издържат от основните партийни организации, от партийните съвети и от дарения и помощи.

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

Чл. 28. (1) Общинската партийна организация обединява всички основни партийни организации и общоселски или общоградски партийни организации на своята територия.

(2) Основните партийни организации от селата и градовете, които не са общински центрове, когато са повече от една организация, могат да се обединят по решение на своите събрания в общоселски или общоградски организации. Органите, структурата и функциите им се определят от общинските партийни съвети.

(3) В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут на общински партийни организации.

Чл. 29. (1) Висш орган на общинската партийна организация (ОПО) е общинската конференция (общото събрание), която се свиква от общинския партиен съвет или по инициатива на една трета от членовете на общинската партийна организация не по-рядко от един път на две години. При провеждане на отчетно-изборни кампании конференциите се свикват от общинския съвет въз основа на решение на Централния съвет на партията.

(2) За мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на конференцията на ОПО се оповестяват писмено не по-късно от тридесет дни преди провеждането й.

(3) Делегатите се избират от ОПО по норми на представителство, утвърдени от общинския партиен съвет. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна конференция и при необходимост провеждат заседания, на които могат да обсъждат отчети, приемат платформи, правят промени в ръководството си и избират делегати за общопартийни конференции.

Чл. 30. Общинската конференция (общото събрание) на общинската партийна организация:

1. обсъжда отчетите на общинския партиен съвет, на ръководството на групата съветници социалисти и на контролната комисия;

2. определя основните насоки за работа на партийната организация, разглежда и други въпроси на партийния живот;

3. утвърждава платформата на партийната организация за изборните кампании;

4. избира партиен съвет и контролна комисия, като до 50% от състава на съвета може да се състои от делегирани представители на основните партийни организации;

5. избира председател на общинския съвет или предоставя това право на новоизбрания партиен съвет;

6. избира председател на контролната комисия или предоставя това право на новоизбраната комисия.

Чл. 31. (1) Общинската контролна комисия проверява спазването на устава на партията и правилниците за неговото приложение, разглежда и решава жалби и възражения, проверява организационната отчетност, деловодната и финансовата дейност на партийните организации, както и стопанисването на партийното имущество.

(2) Общинската контролна комисия при установяване на нарушения предлага на съответната партийна организация търсенето на отговорности от виновните членове на партията.

Чл. 32. В столицата и градовете с районно деление се изграждат и градски партийни организации, обединяващи районните партийни организации, с функциите аналогични на общинските партийни организации.

Чл. 33. За координация и осъществяване на организационно-финансовите връзки и по повод на различни кампании се изграждат регионални съвети. Принципите на изграждането и правилата на дейността на регионалните съвети се определят от Висшия съвет

ОБЩОПАРТИЙНИ ОРГАНИ

Чл. 34. Общопартийни органи на Социалистическата партия „Български път“ са: Конгресът; Централният съвет; Общопартийната контролна комисия.

Конгрес

Чл. 35. Върховен орган на Социалистическата партия „Български път“ е Конгресът, който се свиква не по-рядко от веднъж на три години.

Чл. 36. (1) Конгресът може да бъде редовен и извънреден.

(2)Конгресът се свиква от Централния съвет на партията.

(3) Решението на Централния съвет за свикване на Конгреса се взема от съвета по негова инициатива или по предложение на една трета от общинските съвети. Предложенията за свикване на конгреса се представят в деловодството на Централния съвет и се докладват на първото заседание на съвета.

(4) В случаите, че Централният съвет откаже да свика Конгрес, неговото свикване може да стане по инициатива на повече от половината от общинските съвети. Отказът на Централния съвет за свикване на Конгрес трябва да бъде явен и установим. В случаите, когато отказът по предходното изречение не може да бъде установен по безспорен начин се счита, че искането не е било направено по надлежния ред.

(5) В случаите на свикване на Конгрес по инициатива на общинските съвети се избира инициативен комитет, който подготвя и провежда конгреса.

(6) Датата и предложението за дневен ред на Конгреса, както и нормата на представителство, се обявяват най-малко два месеца предварително.

(7) Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от избраните делегати и взема решение с мнозинство от повече от половината от присъстващите делегати.

(8) Основните материали за Конгреса се предоставят на делегатите предварително.

(9) Нормата на представителство на Конгреса се определя от Централния съвет.

(10) Кандидатите за делегати се обсъждат и издигат от основните партийни организации, от партийните съвети, от клубовете, от групи или отделни членове на партията, и се избират от общи събрания или конференции на общинските (районните) партийни организации по реда на този устав.

Чл. 37. (1) Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и устава на партията.

2. Определя политическата линия на партията и насоките на предизборната и парламентарната й дейност.

3. Избира Централен съвет и председател на Централния съвет.

4. Избира Общопартийна контролна комисия и неин председател.

5. Обсъжда отчетите на Централния съвет, на Общопартийната контролна комисия и на парламентарната група и приема решения по тях.

6. Приема предизборната платформа на партията.

7. Решава въпросите за прекратяване на партията, сливане и вливане в други партии.

8. Решава други въпроси, свързани с дейността на партията.

(2) Председателят на Централния съвет и председателят на Общопартийната контролна комисия са членове на съответния орган по право.

Чл. 38. (1) Броят на членовете на Централният съвет е от 11 до 63 души, а броят на членовете на Общопартийната контролна комисия е от 3 до 11 души.

(2) Броят на членовете на Централният съвет и на Общопартийната контролна комисия се определя от Конгреса.

(3) Членовете на Централния съвет и на Общопартийната контролна комисия се избират пряко от Конгреса.

(4) Конгресът утвърждава за членове на Централния съвет кандидатури, делегирани от делегатите на общински партийни организации. Всеки регион /многомандатен избирателен район за депутати/ има право да представи по един делегиран член на Централния съвет.

(5) Членовете на Централния съвет, председателят и заместник председателите на Централния съвет, членовете на Общопартийната контролна комисия и нейния председател се избират за срок до три години. Мандатът на новоизбрани членове на Централния съвет и на Общопартийната контролна комисия се прекратява с изтичане мандата на органа, в състава на който са избрани. До избора на нов персонален състав на ръководните органи на партията, старият състав продължава да упражнява правомощията си.

Общопартиен референдум

Чл. 39. Общопартийният референдум се провежда по решение на Конгреса, на Централния съвет на партията или на две трети на общинските съвети – за вземане на решения по особено важни въпроси за партията, неподлежащи за вписване в съда. Централният съвет определя начина на провеждане на референдума и го организира.

Централен съвет

Чл. 40. Централният съвет на Социалистическа партия „Български път“ е колективен орган за ръководство на партията в периодите между заседанията на Конгреса на партията.

Чл. 41. (1) Централният съвет:

1. Ръководи работата на партията в периода между конгресите.

2. Избира от състава си по предложение на председателя на Централния съвет до четири заместник-председатели на Централния съвет, секретари и до двама говорители на Централния съвет.

3. Утвърждава структурата на Централния съвет, щата и единния бюджет на партията, приема решения за образуване на юридически лица със стопанска цел и определя ръководителите им.

4. Ръководи международната дейност на партията.

5. Решава въпроси, които не са от компетентността на други органи.

(2) Централният съвет може да създава комисии, работни групи и други съвещателни и оперативни органи, които да подпомагат неговата работа. Централният съвет сам определя състава и задачите на комисиите и работните групи.

Чл. 42. (1) Централният съвет се свиква на заседание поне веднъж на два месеца в съответствие с плана му за работа от председателя на Централния съвет или по искане на една трета от списъчния му състав. Извънредни заседания на Централния съвет могат да се свикат по всяко време по решение на Оперативното бюро.

(2) В случай, че председателят не свика Централния съвет по искане на една трета от неговите членове, съветът се свиква от тричленна комисия, избрана от членовете поискали свикването.

Чл. 43. (1) Заседанията на Централния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство с явно гласуване, освен ако съветът не реши друго.

(2)Решенията на Централния съвет за избор на заместник-председатели, секретари и говорители на Централния съвет се вземат с поименно гласуване с обикновено мнозинство от списъчния състав на съвета.

Чл. 44. (1) Председателят на Централния съвет съвет осъществява политическите взаимоотношения на партията с държавните органи и със структурите на гражданското общество.

(2) Председателят на Централния съвет може да възлага определени и конкретни функции по предходната алинея на заместник-председателите.

(3) Председателят и заместник-председателите на Централния съвет носят отговорност за действията си по предходните алинеи и се отчитат периодично пред Централния съвет на партията, но не по-рядко от един път годишно.

Чл. 45. Членовете на Централния съвет имат право и са длъжни:

1. да работят за постигане на целите на партията;

2. да участват в заседанията на Централния съвет и в неговите органи;

3. да бъдат информирани за партийните дела и за дейността на Централния съвет и другите органи на партията и на длъжностните лица в нейните структури.

Чл. 46. (1) Правомощията на член на Централния съвет се прекратяват предсрочно в случаите, когато:

1. с писмена молба поиска да бъде освободен от съвета;

2. не бъде преизбран на извънреден конгрес на партията;

3. бъде изключен от партията или партийното му членство бъде временно замразено поради причини, произтичащи от специалния закон;

4. поради смърт.

(2) В случаите на предходната алинея съставът на Централния съвет съвет се редуцира с броя на членовете, чиито пълномощия са прекратени. Редуцирането се извършва със специално решение на Централния съвет.

(3) В случаите на редуциране по реда на предходната алинея на повече от две трети от списъчния състав на Централния съвет или спадане на броя на членовете под минимума, предвиден в този устав, се свиква Конгрес за попълване на Централния съвет или за избор на нов състав на Централния съвет. Конгресът се свиква от останалите членове на Централния съвет или по реда на този устав.

Чл. 47. (1) Социалистическата партия Български път се представлява от председателя на Централния съвет.

(2) Председателят на Централния съвет може писмено да упълномощава заместник председателите на съвета за извършване на определени действия.

Оперативно бюро

Чл. 48. (1) Председателят, заместник-председателите, секретарите и определени от председателя на Централния съвет длъжностни лица в централния апарат на съвета формират оперативно бюро, което се събира на оперативни заседания не по-малко от веднъж месечно.

(2) Заседанията на оперативното бюро се ръководят от председателя на Централния съвет или упълномощен от него заместник председател.

(3) Заседанията на оперативното бюро имат за задача да съдействат за редовното функциониране на партията, да подпомагат и координират работата на всеки член на Централния съвет и да подготвят работата на Централния съвет и другите органи на партията.

(4) Председателят на Централния съвет утвърждава правила за работата на Оперативното бюро.

(5) Оперативното бюро не е орган за управление, а способ за оперативно организиране на работата на ръководните органи на партията.

Общопартийна контролна комисия

Чл. 49. Общопартийната контролна комисия (ОПКК):

1. Проверява спазването на устава; търси отговорност за нарушенията.

2. Разглежда и решава въпроси по жалби, вътрешнопартийни спорове, както и по въпроси на партийната етика.

3. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и организации.

4. Упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълненията на партийния бюджет, стопанските дейности на партията и върху имуществото на партията.

5. Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и изключване от партията и вземане на мерки за партийно въздействие; при избора на партийни органи и при съставяне на предизборни листи.

6. Избира от състава си по предложение на председателя на ОПКК заместник-председатели, предлага проект за щат и бюджет на комисията, който е неразделна част от бюджета на партията и се приема на съвместно заседание на Централния съвет и Общопартийната контролна комисия.

Чл. 50. (1) Общопартийната контролна комисия в своята работа взаимодейства с Оперативното бюро на Централния съвет и методически подпомага дейността на местните партийни контролни комисии. Тя може да формира постоянни работни групи или комисии и да определя техния състав и правилата за работата им съгласно този устав.

(2) Председателят на ОПКК участва в заседанията на Оперативното бюро на Централния съвет със съвещателен глас.

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И КОАЛИЦИИ. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПАРИЯТА

Чл. 51. Социалистическата партия „Български път“ провежда своята политика в Народното събрание, в правителството, в общинските съвети и кметства чрез избраните в състава им свои членове и чрез други разрешени от закона демократични форми и средства на политическа дейност. Тя носи политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на своите представители.

Чл. 52. Народните представители избрани от името на Социалистическата партия „Български път“ се обединяват в парламентарна група, а общинските съветници – в група на съветниците. Те осъществяват политическа линия и предизборната платформа на партията в Народното събрание и в органите на местното самоуправление съгласно Конституцията и законите на страната.

Чл. 53. (1) Кандидатите на партията за народни представители се излъчват чрез предварителни преки избори с тайно гласуване от членовете и симпатизантите на партията.

(2) Кандидатурите се издигат от основните партийни организации в съответните избирателни райони. Централният съвет изготвя ориентировъчен списък за необходимия кадрови състав на новата парламентарна група с оглед задачите й в бъдещото Народно събрание.

(3) Въз основа на резултатите от предварителните избори Централният съвет организира регистрирането на предизборните листи в едномандатните и многомандатните избирателни райони по установения от закона ред.

Чл. 54. Кандидатите на Социалистическата партия „Български път“ за общински (районни) съветници се излъчват от местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори в общината (района).

Чл. 55. Кандидатите от името на Социалистическата партия „Български път“ за президент (вицепрезидент) се излъчват чрез пряк предварителен вътрешнопартиен избор.

Чл. 56. Кандидатите за кметове от името на Социалистическата партия „Български път“ се излъчват от основните партийни организации и местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори.

Чл. 57. Въз основа на резултатите от предварителните избори или публични обсъждания общинските (районните) съвети утвърждават кандидатите за кмет, за общински (районни) съветници, подреждат листата, определят местата на коалиционните партньори и регистрират кандидатурите.

Чл. 58. Партийните органи и организации носят политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на издигнатите от тях представители.

Чл. 59. (1) Народните представители, съветниците и кметовете периодично информират за дейността си съответните партийни съвети и организации.

(2) Всеки народен представител, съветник или кмет социалист е длъжен да даде отговор на членовете на Социалистическата партия Български път, отправили питане към него.

(3) Народен представител, който е бил в парламента два последователни мандата по четири години може отново да бъде номериран от партийните организации за депутат, след като е пропуснал поне един депутатски мандат.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ

Чл. 60. (1) Социалистическата партия Български път взаимодейства с гражданските обществени организации, съюзи и движения, като подкрепя действия и инициативи, които са насочени към постигане на хуманни, демократични и родолюбиви цели, а също така и действия в защита на социално справедливи интереси на гражданите, членуващи в тях.

(2) За осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието по предходната алинея могат да се приемат планове, програми и да се подписват споразумения и предприемат съвместни инициативи и мероприятия.

ИНФОРМАЦИОННА, ПРОПАГАНДНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 61. (1) Социалистическата партия „Български път“ извършва информационна, информационно-аналитична, пропагандна и издателска дейност за постигане на своите програмни цели.

(2) За осъществяване на дейностите по предходната алинея партията изгражда информационни, пропагандни и издателски звена, които работят в съответствие със законите на страната, с устава и решенията на ръководните партийни органи.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл. 62. (1) Социалистическата партия „Български път“ осъществява единна финансово-счетоводна и стопанска дейност на принципа на самоиздръжката.

(2) Партията осигурява финансовите си средства от постъпления на партийния членски внос, от доходи от имуществото и от позволената й от закона стопанска дейност; от дарения, общопартийни акции за доброволно набиране на средства, завещания и други законни източници; от субсидии от държавния бюджет, съгласно закона за политическите партии.

(3) Централният съвет приема правилник за финансовата и деловодната дейност.

Чл. 63. (1) Членският внос се плаща ежемесечно лично от партийния член.

(2) По желание всеки социалист може да прави предварителни тримесечни или годишни вноски, като сам определя размера на членския си внос, но месечната сума не трябва да е по-ниска от определения в началото на всяка година от Централният съвет минимален размер.

Чл. 64. (1) Членският внос се събира в основната партийна организация или по изключение в местния партиен съвет.

(2) Събраните средства от членския внос се разпределят както следва:
– 20% в основните партийни организации;
– 70% в местния партиен съвет;
– 10% в Централния съвет.

(3) Районните партийни организации, които са обединени в градски партийни организации, отчисляват и 10% от събрания членски внос за съответния градски съвет на партията.

(4) Централният съвет подпомага щатното осигуряване на местните партийни съвети в размер на реално постъпилия членски внос в Централния съвет.

(5) Преразпределението на средствата от членския внос извън този ред и размери без съгласуване с Централния съвет се счита за нарушение на устава.

Чл. 65. Партийните органи и организации полагат грижи за поддържане, стопанисване, развитие и целесъобразно използване на общопартийното имущество.

Чл. 66. Централният съвет предоставя на партийните съвети, организации и клубове имущество за стопанисване.

Чл. 67. Основните партийни организации и партийните органи изразходват предоставените им средства само за преките нужди за функционирането на партийните структури и системно информират партийните членове за приходите и разходите в съответната партийна структура.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 68. (1) Социалистическата партия „Български път“ се прекратява при:

1. Сливане със или влизане в друга партия;

2. Разделяне на две или повече партии;

3. Саморазпускане с решение на Конгреса с мнозинство от две трети от избраните делегати;

4. Разпускане по решение на Върховния касационен съд.

(2) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра при Софийския градски съд и се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 69. (1) При прекратяване на партията по точки 1 и 3 на предходния член Конгресът определя начина за разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване на партия по точка 4 на предходния член имуществото на партията преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

Ликвидация

Чл. 70. (1) В случаите на прекратяване на Социалистическата партия Български път поради саморазпускане по решение на Конгреса се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Централния съвет на партията или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, той се определя от Софийски градски съд по седалището на партията.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидация

Чл. 71. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва от Висшия съвет по предложение на ликвидатора. В случай, че решение по предходното изречение не бъде взето от Централния съвет, то се взема от ликвидатора.

КНИГИ И ДЕЛОВОДСТВО

Чл. 72. (1) Централният съвет на Социалистическата партия „Български път“ води следните книги:

1. Протоколна книга на Конгреса;

2. Протоколна книга на заседанията на Централния съвет;

3. Книга за списъчния състав на Централния съвет;

4. Книга за списъчния състав на партийните членове, която може да се води и по партийни организации;

5. Протоколна книга от заседанията на Оперативното бюро;

6. Деловодни книги;

7. Други книги, видът и редът за воденето на които се определя от Централния съвет.

(2) Секретарите на Централния съвет на Социалистическата партия Български път ръководят и отговарят за воденето на книгите по предходната алинея под контрола на председателя и заместник-председателите на Централния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Изменения в този устав могат да се правят само със съгласието на 2/3 от членовете на Конгреса, прието с явно поименно гласуване.

§2. (1) Социалистическата партия „Български път“ работи със собствен мокър печат с червено мастило, който се съхранява от председателя на Централния съвет на партията и се поставя върху документите от компетентността на Конгреса и на Централния съвет на партията.

(2) Социалистическата партия „Български път“ работи със собствен мокър печат с червено мастило, който се съхранява от председателя на Централния съвет на партията или упълномощени от него длъжностни лица и се поставя под всички документи, изискващи печат.

(3) С решение на Оперативното бюро на партията може да се изготвят печати за счетоводството, деловодството, пълномощниците и други печати.

(4) Образец от всички печати се поставя в специален дневник, в който се съдържат и указания за съхранението, поставянето на печатите и упълномощените длъжностни лица и представители за това.

§3. Социалистическата партия „Български път“ работи със собствена регистрация по БУЛСТАТ, данъчната администрация, митниците и търговско-промишлената палата.

§4. Този устав е приет от физически лица, учредители и членове на Социалистическата партия „Български път“, чийто списък е неразделна част от устава.

Устав
на Социалистическа партия „Български път“

ПРЕАМБЮЛ

Социалистическа партия „Български път“ предлага на народа социалистически модел на обществено развитие. Нейната цел е да бъдат осигурявани и справедливо разпределяни необходимите материални и културни блага в обществото. Непосредствена задача на партията е спечелването на държавната власт и премахването на формираната от финансовата и търговската олигархия капиталистическа социално-икономическа система. В страната да се пристъпи към изграждане на справедливо социалистическо общество, в което доминира държавната и кооперативната собственост върху средствата за производство и се осигурява безплатно здравеопазване и образование на населението.

Партията предлага български път за формиране и развитие на социалистическите отношения в обществото. Заветна цел на нейната политика е изграждането на независима, политически стабилна и богата българска държава, където се осигурява всенародно благоденствие.

Социалистическа партия „Български път“ осъществява своята дейност в съответствие с действащата Конституция на Република България и разпоредбите на влезлите в сила закони. Последователно защитава интересите на трудовите хора, независимо от тяхната верска, етническа или друга принадлежност.

Понастоящем в очертаващия се многополюсен свят с центрове Русия, Китай и САЩ, партията ще прилага научнообоснована политика , която обхваща: отмяна на въведения през лятото на 1997 г. колониален валутен борд; формиране и развитие на неприкосновен и самостоятелно функциониращ държавен икономически сектор, съставен от стратегически производства и отрасли, банки, застрахователни и външнотърговски компании; смяна на съществуващата банкова система; държавна закрила на земеделските производители; формиране на широка мрежа от земеделски производствени кооперации и земеделски кооперативи за изкупуване, преработка и износ на пресни и преработени селскостопански продукти; приоритетно развитие на науката и научните изследвания като фундамент на българската икономика; създаване на общ българо-руски пазар; извеждане на българската държава от военните структури на междудържавния блок НАТО; преобразуване на съществуващия акционерен, капиталистически междудържавен Европейски съюз в кооперативна, социалистическа икономическа организация; присъединяване на България към Евразийския икономически съюз.

Тази народополезна политика коренно се различава от политиката на старата Българска социалистическа партия (БСП), която след 1989 г. осъществява тотална приватизация на държавните банки и предприятия, следва курс към евроатлантическа ориентация на страната и обслужва интересите на местната и международната финансова олигархия. При държавното управление на БСП (през периода 2005-2009 г.) у нас е въведен нисък (10%) плосък данък е са разсекретени досиетата на българските разузнавачи, на наша територия са разположени няколко американски военни бази, откъдето могат да се извършват сухопътни, въздушни и други операции срещу чужди държави и народи.

Социалистическата партия „Български път“ е за мажоритарен (личностен) избор на народните представители. Обявява се за приемане на закон, който да не позволява на един политик да бъде избиран повече от два последователни депутатски мандата.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 1. Наименованието на партията е СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

Чл. 2. Седалището на Социалистическата партия „Български път“ е в гр. София, ул. “Васил Априлов“ № 12.

Чл. 3. Социалистическата партия „Български път“ е юридическо лице, което се представлява от председателя на Висшия съвет на партията. Той може да упълномощава заместниците си да извършват определени действия.

Чл. 4. Символите на Социалистическа партия „Български път“ са:

1. Знаме с аленочервен цвят и с бели букви СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

2. Емблема – ален мак на бял фон.

Чл. 5. Празник на Социалистическата партия „Български път“ е 2 август, денят на основаване на социалистическата партия в България през 1891 година.

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА
ПАРТИЯТА

Чл. 6. Социалистическа партия „Български път“ е демократична политическа организация с общи идейни и програмни цели. Нейните ръководни организационни принципи са: изборност; мандатност колективизъм; солидарност; другарство; взаимопомощ.

Чл. 7. (1) Социалистическа партия „Български път“ се изгражда на териториален принцип и по местоживеене.

(2) Партията не може да създава свои организации в предприятия, учреждения и други организации.

(3) Социалистическа партия „Български път“ може да съдейства и подпомага дейността на младежки клубове , движения и организации, споделящи нейните принципи и идеи.

(4) Всеки член на Социалистическа партия „Български път“ може да членува в една от партийните организации.

(5) В Социалистическа партия „Български път“ могат да се създават клубове, семинари, дискусионни колегии и други обединения по професии и интереси, които нямат права на основна първична организация.

Чл. 8. Партийните органи се изграждат и функционират в съответствие с изискванията за:

1. Изборност на всички ръководни органи и длъжности чрез преки или предварителни, тайни или явни избори.

2. Задължителност на решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава за партийните органи и организации и контрол върху тяхното изпълнение.

3. Контрол върху действията на всички партийни органи и периодична отчетност на ръководствата пред социалистите и пред партийните организации.

4. Отговорност за политическите действия на партийните структури и на всеки партиен член.

Чл. 9. Решенията на партийните организации и органи се вземат при наличие на кворум повече от половината от членовете им с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго. Малцинството има право да отстоява своята позиция в партийните организации и органи, в партийния печат и публично, но без да противодейства за изпълнението на взетите решения от мнозинството.

Чл. 10. За осъществяване на своята дейност партията разполага с общопартийно имущество.

Чл. 11. (1) Социалистическата партия „Български път“ осъществява дейността си в страната на български език.

(2) В кореспонденцията на партията с чужбина може да се използва и съответния чужд език.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

Чл. 12. Членството в партията е доброволно и индивидуално.

Чл. 13. (1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, имащ избирателни права, който познава програмните документи и устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях, членува и осъществява политическа работа в една от основните партийни организации и редовно плаща членски внос.

(2) Член на Социалистическата партия „Български път“ не може да бъде физическо лице, за което са налице ограниченията, установени в Закона за политическите партии.

(3) В случаите на постъпване на член на партията на наборна военна служба членството му в партията се прекратява и замразява за срока на службата.

Чл. 14. Член на Социалистическата партия „Български път“ не може да членува едновременно и в друга политическа партия или организация със статут на политическа партия.

Чл. 15. Новите членове се приемат от основните партийни организации въз основа на писмено заявление до тях от кандидата за член на Социалистическата партия „Български път“. Решение за приемане се взема на събрание на основната партийна организация (ОПО) по реда на този устав.

Чл. 16. Всеки член на партията има право:

1. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на решенията на партийните органи, свободно да изказва и да отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от дейността на партията.

2. Да избира и да бъде избиран в партийните органи; да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.

3. Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност и да отправя устно или писмено предложенията си.

4. Да обсъжда работата и поведение на партийни членове, на партийните органи и организации и да участва в контрола върху тяхната дейност.

5. Да получава помощ от партията когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветен за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

6. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 17. Всеки член на партията е длъжен:

1. Да спазва Програмата и Устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и партийните решения.

2. Да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация и организационно-политическото единство на партията, за разпространяване на социалистическите идеи.

3. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции, да допринася за изграждане на демократично общество в страната.

Чл. 18. (1)Партийното положение на член на партията, който е нарушил изискванията на устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава от основната партийна организация. Тя може да бъде сезирана от всеки партиен член, организация или партиен орган, както и да се самосезира.

(2) Ако основната партийна организация не разгледа и не реши въпроса в тримесечен срок от подаването на заявлението, той се решава от съответния местен партиен съвет в срок от един месец от установяване на забавата.

(3) Ако местният партиен съвет не се произнесе в срока по предходната алинея, местната контролна комисия взема решение в едномесечен срок или въпросът се отнася за решаване от Общопартийната контролна комисия, която се произнася в срок от два месеца от сезирането ѝ.

(4) За прояви, които нарушават законите, партийния и обществения морал, организациите и органите могат да налагат форми на партийно въздействие: обръщане на внимание, забележка, разграничаване от конкретно действие на член на партията, както и снемане на доверие.

(5) Решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията или на органа по реда на този устав.

Чл. 19. Членството в партията се прекратява:

1. По собствено желание, заявено писмено пред основната партийна организация;

2. В случаите, определени от закона, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на заявление на социалиста.

3. При отпадане поради неучастие в работата на основната партийна организация и неплащане на членски внос без уважителни причини в продължение на една година, което се констатира на събрание на основната партийна организация.

4. При изключване, поради непризнаване на програмата, нарушаване на устава или при доказани умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията.

5. При смърт.

Чл. 20. Лицата, чието членство в партията е било прекратено освен в случаите на изключване, могат да го възстановят при отпадане на причините за това, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на писмено заявление от лицето, което иска възстановяването. Лицата, чието партийно членство е било прекратено поради изключване, могат да кандидатстват отново за приемане в партията по реда на този устав.

Чл. 21. Жалбите и възраженията на партийните членове се подават писмено и се разглеждат и решават от съответните контролни комисии в двумесечен срок от постъпването им. За резултатите се информират основните партийни организации, местният партиен съвет и отделният партиен член.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

Чл. 22. Организационни структурни звена на Социалистическата партия „Български път“ са:

1. Основни партийни организации (ОПО).

2. Местни партийни организации и органи.

3. Общопартийни органи.

ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 23. (1) Основни партийни организации се създават по инициатива на социалистите или на местните партийни съвети от най-малко трима членове. Такива организации могат да създават и членове на партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.

(2) Основните партийни организации се регистрират в съответния местен партиен съвет, а организациите в чужбина – в Централния съвет на партията.

(3) Основните партийни организации могат да формират партийни групи като определят правилата за работата им.

Чл. 24. (1) Ръководен орган на основната партийна организация е партийното събрание, което се свиква не по-рядко от един път в месеца.

(2) Партийното събрание се свиква от партийния секретар или по искане на 1/3 от членовете на организацията. Ако партийният секретар не свика събранието, то се свиква от упълномощен представител на 1/3 от членовете на организацията.

(3) Уведомяването за всяко събрание става предварително, лично до всеки член.

(4) Партийното събрание разглежда всички въпроси на партийната организация и взема решения по тях, предлага кандидати за органите на партията, на държавната власт и на местното самоуправление и обсъжда тяхната платформа и осъществява контрол върху политическата дейност на партийните членове.

(5) Партийното събрание е редовно, ако присъстват повече от 2/3 от членовете на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

Чл. 25. Основната партийна организация провежда всяка година отчетно или отчетно-изборно събрание. За организиране и осъществяване на текущата си работа тя избира секретар и при необходимост – оперативно бюро, като със свое решение определя състава и структурата му. Промяна в състава на ръководството може да се прави преди изтичане на мандата.

Чл. 26. В своята дейност основната партийна организация освен от собствените си решения се ръководят и изпълняват решенията на висшестоящите партийни органи в рамките на техните правомощия съгласно този устав и подлежат на контрол от тях.

Чл. 27. (1) Една или няколко основни партийни организации могат да създават партийни клубове, които се регистрират в местния партиен съвет.

(2) Партийните клубове са средища за идейни дискусии, за политическа и културно-масова дейност, за връзки между социалистите, симпатизантите, избирателите за провеждане на срещи и дискусии, за разпространяване и ползване на печатните издания на партията и за други дейности.

(3)Партийните клубове се ръководят от клубни съвети, които планират и организират тяхната дейност.

(4) Партийните клубове се издържат от основните партийни организации, от партийните съвети и от дарения и помощи.

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

Чл. 28. (1) Общинската партийна организация обединява всички основни партийни организации и общоселски или общоградски партийни организации на своята територия.

(2) Основните партийни организации от селата и градовете, които не са общински центрове, когато са повече от една организация, могат да се обединят по решение на своите събрания в общоселски или общоградски организации. Органите, структурата и функциите им се определят от общинските партийни съвети.

(3) В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут на общински партийни организации.

Чл. 29. (1) Висш орган на общинската партийна организация (ОПО) е общинската конференция (общото събрание), която се свиква от общинския партиен съвет или по инициатива на една трета от членовете на общинската партийна организация не по-рядко от един път на две години. При провеждане на отчетно-изборни кампании конференциите се свикват от общинския съвет въз основа на решение на Централния съвет на партията.

(2) За мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на конференцията на ОПО се оповестяват писмено не по-късно от тридесет дни преди провеждането й.

(3) Делегатите се избират от ОПО по норми на представителство, утвърдени от общинския партиен съвет. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна конференция и при необходимост провеждат заседания, на които могат да обсъждат отчети, приемат платформи, правят промени в ръководството си и избират делегати за общопартийни конференции.

Чл. 30. Общинската конференция (общото събрание) на общинската партийна организация:

1. обсъжда отчетите на общинския партиен съвет, на ръководството на групата съветници социалисти и на контролната комисия;

2. определя основните насоки за работа на партийната организация, разглежда и други въпроси на партийния живот;

3. утвърждава платформата на партийната организация за изборните кампании;

4. избира партиен съвет и контролна комисия, като до 50% от състава на съвета може да се състои от делегирани представители на основните партийни организации;

5. избира председател на общинския съвет или предоставя това право на новоизбрания партиен съвет;

6. избира председател на контролната комисия или предоставя това право на новоизбраната комисия.

Чл. 31. (1) Общинската контролна комисия проверява спазването на устава на партията и правилниците за неговото приложение, разглежда и решава жалби и възражения, проверява организационната отчетност, деловодната и финансовата дейност на партийните организации, както и стопанисването на партийното имущество.

(2) Общинската контролна комисия при установяване на нарушения предлага на съответната партийна организация търсенето на отговорности от виновните членове на партията.

Чл. 32. В столицата и градовете с районно деление се изграждат и градски партийни организации, обединяващи районните партийни организации, с функциите аналогични на общинските партийни организации.

Чл. 33. За координация и осъществяване на организационно-финансовите връзки и по повод на различни кампании се изграждат регионални съвети. Принципите на изграждането и правилата на дейността на регионалните съвети се определят от Висшия съвет

ОБЩОПАРТИЙНИ ОРГАНИ

Чл. 34. Общопартийни органи на Социалистическата партия „Български път“ са: Конгресът; Централният съвет; Общопартийната контролна комисия.

Конгрес

Чл. 35. Върховен орган на Социалистическата партия „Български път“ е Конгресът, който се свиква не по-рядко от веднъж на три години.

Чл. 36. (1) Конгресът може да бъде редовен и извънреден.

(2)Конгресът се свиква от Централния съвет на партията.

(3) Решението на Централния съвет за свикване на Конгреса се взема от съвета по негова инициатива или по предложение на една трета от общинските съвети. Предложенията за свикване на конгреса се представят в деловодството на Централния съвет и се докладват на първото заседание на съвета.

(4) В случаите, че Централният съвет откаже да свика Конгрес, неговото свикване може да стане по инициатива на повече от половината от общинските съвети. Отказът на Централния съвет за свикване на Конгрес трябва да бъде явен и установим. В случаите, когато отказът по предходното изречение не може да бъде установен по безспорен начин се счита, че искането не е било направено по надлежния ред.

(5) В случаите на свикване на Конгрес по инициатива на общинските съвети се избира инициативен комитет, който подготвя и провежда конгреса.

(6) Датата и предложението за дневен ред на Конгреса, както и нормата на представителство, се обявяват най-малко два месеца предварително.

(7) Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от избраните делегати и взема решение с мнозинство от повече от половината от присъстващите делегати.

(8) Основните материали за Конгреса се предоставят на делегатите предварително.

(9) Нормата на представителство на Конгреса се определя от Централния съвет.

(10) Кандидатите за делегати се обсъждат и издигат от основните партийни организации, от партийните съвети, от клубовете, от групи или отделни членове на партията, и се избират от общи събрания или конференции на общинските (районните) партийни организации по реда на този устав.

Чл. 37. (1) Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и устава на партията.

2. Определя политическата линия на партията и насоките на предизборната и парламентарната й дейност.

3. Избира Централен съвет и председател на Централния съвет.

4. Избира Общопартийна контролна комисия и неин председател.

5. Обсъжда отчетите на Централния съвет, на Общопартийната контролна комисия и на парламентарната група и приема решения по тях.

6. Приема предизборната платформа на партията.

7. Решава въпросите за прекратяване на партията, сливане и вливане в други партии.

8. Решава други въпроси, свързани с дейността на партията.

(2) Председателят на Централния съвет и председателят на Общопартийната контролна комисия са членове на съответния орган по право.

Чл. 38. (1) Броят на членовете на Централният съвет е от 11 до 63 души, а броят на членовете на Общопартийната контролна комисия е от 3 до 11 души.

(2) Броят на членовете на Централният съвет и на Общопартийната контролна комисия се определя от Конгреса.

(3) Членовете на Централния съвет и на Общопартийната контролна комисия се избират пряко от Конгреса.

(4) Конгресът утвърждава за членове на Централния съвет кандидатури, делегирани от делегатите на общински партийни организации. Всеки регион /многомандатен избирателен район за депутати/ има право да представи по един делегиран член на Централния съвет.

(5) Членовете на Централния съвет, председателят и заместник председателите на Централния съвет, членовете на Общопартийната контролна комисия и нейния председател се избират за срок до три години. Мандатът на новоизбрани членове на Централния съвет и на Общопартийната контролна комисия се прекратява с изтичане мандата на органа, в състава на който са избрани. До избора на нов персонален състав на ръководните органи на партията, старият състав продължава да упражнява правомощията си.

Общопартиен референдум

Чл. 39. Общопартийният референдум се провежда по решение на Конгреса, на Централния съвет на партията или на две трети на общинските съвети – за вземане на решения по особено важни въпроси за партията, неподлежащи за вписване в съда. Централният съвет определя начина на провеждане на референдума и го организира.

Централен съвет

Чл. 40. Централният съвет на Социалистическа партия „Български път“ е колективен орган за ръководство на партията в периодите между заседанията на Конгреса на партията.

Чл. 41. (1) Централният съвет:

1. Ръководи работата на партията в периода между конгресите.

2. Избира от състава си по предложение на председателя на Централния съвет до четири заместник-председатели на Централния съвет, секретари и до двама говорители на Централния съвет.

3. Утвърждава структурата на Централния съвет, щата и единния бюджет на партията, приема решения за образуване на юридически лица със стопанска цел и определя ръководителите им.

4. Ръководи международната дейност на партията.

5. Решава въпроси, които не са от компетентността на други органи.

(2) Централният съвет може да създава комисии, работни групи и други съвещателни и оперативни органи, които да подпомагат неговата работа. Централният съвет сам определя състава и задачите на комисиите и работните групи.

Чл. 42. (1) Централният съвет се свиква на заседание поне веднъж на два месеца в съответствие с плана му за работа от председателя на Централния съвет или по искане на една трета от списъчния му състав. Извънредни заседания на Централния съвет могат да се свикат по всяко време по решение на Оперативното бюро.

(2) В случай, че председателят не свика Централния съвет по искане на една трета от неговите членове, съветът се свиква от тричленна комисия, избрана от членовете поискали свикването.

Чл. 43. (1) Заседанията на Централния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство с явно гласуване, освен ако съветът не реши друго.

(2)Решенията на Централния съвет за избор на заместник-председатели, секретари и говорители на Централния съвет се вземат с поименно гласуване с обикновено мнозинство от списъчния състав на съвета.

Чл. 44. (1) Председателят на Централния съвет съвет осъществява политическите взаимоотношения на партията с държавните органи и със структурите на гражданското общество.

(2) Председателят на Централния съвет може да възлага определени и конкретни функции по предходната алинея на заместник-председателите.

(3) Председателят и заместник-председателите на Централния съвет носят отговорност за действията си по предходните алинеи и се отчитат периодично пред Централния съвет на партията, но не по-рядко от един път годишно.

Чл. 45. Членовете на Централния съвет имат право и са длъжни:

1. да работят за постигане на целите на партията;

2. да участват в заседанията на Централния съвет и в неговите органи;

3. да бъдат информирани за партийните дела и за дейността на Централния съвет и другите органи на партията и на длъжностните лица в нейните структури.

Чл. 46. (1) Правомощията на член на Централния съвет се прекратяват предсрочно в случаите, когато:

1. с писмена молба поиска да бъде освободен от съвета;

2. не бъде преизбран на извънреден конгрес на партията;

3. бъде изключен от партията или партийното му членство бъде временно замразено поради причини, произтичащи от специалния закон;

4. поради смърт.

(2) В случаите на предходната алинея съставът на Централния съвет съвет се редуцира с броя на членовете, чиито пълномощия са прекратени. Редуцирането се извършва със специално решение на Централния съвет.

(3) В случаите на редуциране по реда на предходната алинея на повече от две трети от списъчния състав на Централния съвет или спадане на броя на членовете под минимума, предвиден в този устав, се свиква Конгрес за попълване на Централния съвет или за избор на нов състав на Централния съвет. Конгресът се свиква от останалите членове на Централния съвет или по реда на този устав.

Чл. 47. (1) Социалистическата партия Български път се представлява от председателя на Централния съвет.

(2) Председателят на Централния съвет може писмено да упълномощава заместник председателите на съвета за извършване на определени действия.

Оперативно бюро

Чл. 48. (1) Председателят, заместник-председателите, секретарите и определени от председателя на Централния съвет длъжностни лица в централния апарат на съвета формират оперативно бюро, което се събира на оперативни заседания не по-малко от веднъж месечно.

(2) Заседанията на оперативното бюро се ръководят от председателя на Централния съвет или упълномощен от него заместник председател.

(3) Заседанията на оперативното бюро имат за задача да съдействат за редовното функциониране на партията, да подпомагат и координират работата на всеки член на Централния съвет и да подготвят работата на Централния съвет и другите органи на партията.

(4) Председателят на Централния съвет утвърждава правила за работата на Оперативното бюро.

(5) Оперативното бюро не е орган за управление, а способ за оперативно организиране на работата на ръководните органи на партията.

Общопартийна контролна комисия

Чл. 49. Общопартийната контролна комисия (ОПКК):

1. Проверява спазването на устава; търси отговорност за нарушенията.

2. Разглежда и решава въпроси по жалби, вътрешнопартийни спорове, както и по въпроси на партийната етика.

3. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и организации.

4. Упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълненията на партийния бюджет, стопанските дейности на партията и върху имуществото на партията.

5. Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и изключване от партията и вземане на мерки за партийно въздействие; при избора на партийни органи и при съставяне на предизборни листи.

6. Избира от състава си по предложение на председателя на ОПКК заместник-председатели, предлага проект за щат и бюджет на комисията, който е неразделна част от бюджета на партията и се приема на съвместно заседание на Централния съвет и Общопартийната контролна комисия.

Чл. 50. (1) Общопартийната контролна комисия в своята работа взаимодейства с Оперативното бюро на Централния съвет и методически подпомага дейността на местните партийни контролни комисии. Тя може да формира постоянни работни групи или комисии и да определя техния състав и правилата за работата им съгласно този устав.

(2) Председателят на ОПКК участва в заседанията на Оперативното бюро на Централния съвет със съвещателен глас.

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И КОАЛИЦИИ. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПАРИЯТА

Чл. 51. Социалистическата партия „Български път“ провежда своята политика в Народното събрание, в правителството, в общинските съвети и кметства чрез избраните в състава им свои членове и чрез други разрешени от закона демократични форми и средства на политическа дейност. Тя носи политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на своите представители.

Чл. 52. Народните представители избрани от името на Социалистическата партия „Български път“ се обединяват в парламентарна група, а общинските съветници – в група на съветниците. Те осъществяват политическа линия и предизборната платформа на партията в Народното събрание и в органите на местното самоуправление съгласно Конституцията и законите на страната.

Чл. 53. (1) Кандидатите на партията за народни представители се излъчват чрез предварителни преки избори с тайно гласуване от членовете и симпатизантите на партията.

(2) Кандидатурите се издигат от основните партийни организации в съответните избирателни райони. Централният съвет изготвя ориентировъчен списък за необходимия кадрови състав на новата парламентарна група с оглед задачите й в бъдещото Народно събрание.

(3) Въз основа на резултатите от предварителните избори Централният съвет организира регистрирането на предизборните листи в едномандатните и многомандатните избирателни райони по установения от закона ред.

Чл. 54. Кандидатите на Социалистическата партия „Български път“ за общински (районни) съветници се излъчват от местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори в общината (района).

Чл. 55. Кандидатите от името на Социалистическата партия „Български път“ за президент (вицепрезидент) се излъчват чрез пряк предварителен вътрешнопартиен избор.

Чл. 56. Кандидатите за кметове от името на Социалистическата партия „Български път“ се излъчват от основните партийни организации и местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори.

Чл. 57. Въз основа на резултатите от предварителните избори или публични обсъждания общинските (районните) съвети утвърждават кандидатите за кмет, за общински (районни) съветници, подреждат листата, определят местата на коалиционните партньори и регистрират кандидатурите.

Чл. 58. Партийните органи и организации носят политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на издигнатите от тях представители.

Чл. 59. (1) Народните представители, съветниците и кметовете периодично информират за дейността си съответните партийни съвети и организации.

(2) Всеки народен представител, съветник или кмет социалист е длъжен да даде отговор на членовете на Социалистическата партия Български път, отправили питане към него.

(3) Народен представител, който е бил в парламента два последователни мандата по четири години може отново да бъде номериран от партийните организации за депутат, след като е пропуснал поне един депутатски мандат.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ

Чл. 60. (1) Социалистическата партия Български път взаимодейства с гражданските обществени организации, съюзи и движения, като подкрепя действия и инициативи, които са насочени към постигане на хуманни, демократични и родолюбиви цели, а също така и действия в защита на социално справедливи интереси на гражданите, членуващи в тях.

(2) За осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието по предходната алинея могат да се приемат планове, програми и да се подписват споразумения и предприемат съвместни инициативи и мероприятия.

ИНФОРМАЦИОННА, ПРОПАГАНДНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 61. (1) Социалистическата партия „Български път“ извършва информационна, информационно-аналитична, пропагандна и издателска дейност за постигане на своите програмни цели.

(2) За осъществяване на дейностите по предходната алинея партията изгражда информационни, пропагандни и издателски звена, които работят в съответствие със законите на страната, с устава и решенията на ръководните партийни органи.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл. 62. (1) Социалистическата партия „Български път“ осъществява единна финансово-счетоводна и стопанска дейност на принципа на самоиздръжката.

(2) Партията осигурява финансовите си средства от постъпления на партийния членски внос, от доходи от имуществото и от позволената й от закона стопанска дейност; от дарения, общопартийни акции за доброволно набиране на средства, завещания и други законни източници; от субсидии от държавния бюджет, съгласно закона за политическите партии.

(3) Централният съвет приема правилник за финансовата и деловодната дейност.

Чл. 63. (1) Членският внос се плаща ежемесечно лично от партийния член.

(2) По желание всеки социалист може да прави предварителни тримесечни или годишни вноски, като сам определя размера на членския си внос, но месечната сума не трябва да е по-ниска от определения в началото на всяка година от Централният съвет минимален размер.

Чл. 64. (1) Членският внос се събира в основната партийна организация или по изключение в местния партиен съвет.

(2) Събраните средства от членския внос се разпределят както следва:
– 20% в основните партийни организации;
– 70% в местния партиен съвет;
– 10% в Централния съвет.

(3) Районните партийни организации, които са обединени в градски партийни организации, отчисляват и 10% от събрания членски внос за съответния градски съвет на партията.

(4) Централният съвет подпомага щатното осигуряване на местните партийни съвети в размер на реално постъпилия членски внос в Централния съвет.

(5) Преразпределението на средствата от членския внос извън този ред и размери без съгласуване с Централния съвет се счита за нарушение на устава.

Чл. 65. Партийните органи и организации полагат грижи за поддържане, стопанисване, развитие и целесъобразно използване на общопартийното имущество.

Чл. 66. Централният съвет предоставя на партийните съвети, организации и клубове имущество за стопанисване.

Чл. 67. Основните партийни организации и партийните органи изразходват предоставените им средства само за преките нужди за функционирането на партийните структури и системно информират партийните членове за приходите и разходите в съответната партийна структура.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 68. (1) Социалистическата партия „Български път“ се прекратява при:

1. Сливане със или влизане в друга партия;

2. Разделяне на две или повече партии;

3. Саморазпускане с решение на Конгреса с мнозинство от две трети от избраните делегати;

4. Разпускане по решение на Върховния касационен съд.

(2) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра при Софийския градски съд и се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 69. (1) При прекратяване на партията по точки 1 и 3 на предходния член Конгресът определя начина за разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване на партия по точка 4 на предходния член имуществото на партията преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

Ликвидация

Чл. 70. (1) В случаите на прекратяване на Социалистическата партия Български път поради саморазпускане по решение на Конгреса се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Централния съвет на партията или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, той се определя от Софийски градски съд по седалището на партията.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидация

Чл. 71. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва от Висшия съвет по предложение на ликвидатора. В случай, че решение по предходното изречение не бъде взето от Централния съвет, то се взема от ликвидатора.

КНИГИ И ДЕЛОВОДСТВО

Чл. 72. (1) Централният съвет на Социалистическата партия „Български път“ води следните книги:

1. Протоколна книга на Конгреса;

2. Протоколна книга на заседанията на Централния съвет;

3. Книга за списъчния състав на Централния съвет;

4. Книга за списъчния състав на партийните членове, която може да се води и по партийни организации;

5. Протоколна книга от заседанията на Оперативното бюро;

6. Деловодни книги;

7. Други книги, видът и редът за воденето на които се определя от Централния съвет.

(2) Секретарите на Централния съвет на Социалистическата партия Български път ръководят и отговарят за воденето на книгите по предходната алинея под контрола на председателя и заместник-председателите на Централния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Изменения в този устав могат да се правят само със съгласието на 2/3 от членовете на Конгреса, прието с явно поименно гласуване.

§2. (1) Социалистическата партия „Български път“ работи със собствен мокър печат с червено мастило, който се съхранява от председателя на Централния съвет на партията и се поставя върху документите от компетентността на Конгреса и на Централния съвет на партията.

(2) Социалистическата партия „Български път“ работи със собствен мокър печат с червено мастило, който се съхранява от председателя на Централния съвет на партията или упълномощени от него длъжностни лица и се поставя под всички документи, изискващи печат.

(3) С решение на Оперативното бюро на партията може да се изготвят печати за счетоводството, деловодството, пълномощниците и други печати.

(4) Образец от всички печати се поставя в специален дневник, в който се съдържат и указания за съхранението, поставянето на печатите и упълномощените длъжностни лица и представители за това.

§3. Социалистическата партия „Български път“ работи със собствена регистрация по БУЛСТАТ, данъчната администрация, митниците и търговско-промишлената палата.

§4. Този устав е приет от физически лица, учредители и членове на Социалистическата партия „Български път“, чийто списък е неразделна част от устава.

Устав
на Социалистическа партия „Български път“

ПРЕАМБЮЛ

Социалистическа партия „Български път“ предлага на народа социалистически модел на обществено развитие. Нейната цел е да бъдат осигурявани и справедливо разпределяни необходимите материални и културни блага в обществото. Непосредствена задача на партията е спечелването на държавната власт и премахването на формираната от финансовата и търговската олигархия капиталистическа социално-икономическа система. В страната да се пристъпи към изграждане на справедливо социалистическо общество, в което доминира държавната и кооперативната собственост върху средствата за производство и се осигурява безплатно здравеопазване и образование на населението.

Партията предлага български път за формиране и развитие на социалистическите отношения в обществото. Заветна цел на нейната политика е изграждането на независима, политически стабилна и богата българска държава, където се осигурява всенародно благоденствие.

Социалистическа партия „Български път“ осъществява своята дейност в съответствие с действащата Конституция на Република България и разпоредбите на влезлите в сила закони. Последователно защитава интересите на трудовите хора, независимо от тяхната верска, етническа или друга принадлежност.

Понастоящем в очертаващия се многополюсен свят с центрове Русия, Китай и САЩ, партията ще прилага научнообоснована политика , която обхваща: отмяна на въведения през лятото на 1997 г. колониален валутен борд; формиране и развитие на неприкосновен и самостоятелно функциониращ държавен икономически сектор, съставен от стратегически производства и отрасли, банки, застрахователни и външнотърговски компании; смяна на съществуващата банкова система; държавна закрила на земеделските производители; формиране на широка мрежа от земеделски производствени кооперации и земеделски кооперативи за изкупуване, преработка и износ на пресни и преработени селскостопански продукти; приоритетно развитие на науката и научните изследвания като фундамент на българската икономика; създаване на общ българо-руски пазар; извеждане на българската държава от военните структури на междудържавния блок НАТО; преобразуване на съществуващия акционерен, капиталистически междудържавен Европейски съюз в кооперативна, социалистическа икономическа организация; присъединяване на България към Евразийския икономически съюз.

Тази народополезна политика коренно се различава от политиката на старата Българска социалистическа партия (БСП), която след 1989 г. осъществява тотална приватизация на държавните банки и предприятия, следва курс към евроатлантическа ориентация на страната и обслужва интересите на местната и международната финансова олигархия. При държавното управление на БСП (през периода 2005-2009 г.) у нас е въведен нисък (10%) плосък данък е са разсекретени досиетата на българските разузнавачи, на наша територия са разположени няколко американски военни бази, откъдето могат да се извършват сухопътни, въздушни и други операции срещу чужди държави и народи.

Социалистическата партия „Български път“ е за мажоритарен (личностен) избор на народните представители. Обявява се за приемане на закон, който да не позволява на един политик да бъде избиран повече от два последователни депутатски мандата.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 1. Наименованието на партията е СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

Чл. 2. Седалището на Социалистическата партия „Български път“ е в гр. София, ул. “Васил Априлов“ № 12.

Чл. 3. Социалистическата партия „Български път“ е юридическо лице, което се представлява от председателя на Висшия съвет на партията. Той може да упълномощава заместниците си да извършват определени действия.

Чл. 4. Символите на Социалистическа партия „Български път“ са:

1. Знаме с аленочервен цвят и с бели букви СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

2. Емблема – ален мак на бял фон.

Чл. 5. Празник на Социалистическата партия „Български път“ е 2 август, денят на основаване на социалистическата партия в България през 1891 година.

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА
ПАРТИЯТА

Чл. 6. Социалистическа партия „Български път“ е демократична политическа организация с общи идейни и програмни цели. Нейните ръководни организационни принципи са: изборност; мандатност колективизъм; солидарност; другарство; взаимопомощ.

Чл. 7. (1) Социалистическа партия „Български път“ се изгражда на териториален принцип и по местоживеене.

(2) Партията не може да създава свои организации в предприятия, учреждения и други организации.

(3) Социалистическа партия „Български път“ може да съдейства и подпомага дейността на младежки клубове , движения и организации, споделящи нейните принципи и идеи.

(4) Всеки член на Социалистическа партия „Български път“ може да членува в една от партийните организации.

(5) В Социалистическа партия „Български път“ могат да се създават клубове, семинари, дискусионни колегии и други обединения по професии и интереси, които нямат права на основна първична организация.

Чл. 8. Партийните органи се изграждат и функционират в съответствие с изискванията за:

1. Изборност на всички ръководни органи и длъжности чрез преки или предварителни, тайни или явни избори.

2. Задължителност на решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава за партийните органи и организации и контрол върху тяхното изпълнение.

3. Контрол върху действията на всички партийни органи и периодична отчетност на ръководствата пред социалистите и пред партийните организации.

4. Отговорност за политическите действия на партийните структури и на всеки партиен член.

Чл. 9. Решенията на партийните организации и органи се вземат при наличие на кворум повече от половината от членовете им с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго. Малцинството има право да отстоява своята позиция в партийните организации и органи, в партийния печат и публично, но без да противодейства за изпълнението на взетите решения от мнозинството.

Чл. 10. За осъществяване на своята дейност партията разполага с общопартийно имущество.

Чл. 11. (1) Социалистическата партия „Български път“ осъществява дейността си в страната на български език.

(2) В кореспонденцията на партията с чужбина може да се използва и съответния чужд език.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

Чл. 12. Членството в партията е доброволно и индивидуално.

Чл. 13. (1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, имащ избирателни права, който познава програмните документи и устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях, членува и осъществява политическа работа в една от основните партийни организации и редовно плаща членски внос.

(2) Член на Социалистическата партия „Български път“ не може да бъде физическо лице, за което са налице ограниченията, установени в Закона за политическите партии.

(3) В случаите на постъпване на член на партията на наборна военна служба членството му в партията се прекратява и замразява за срока на службата.

Чл. 14. Член на Социалистическата партия „Български път“ не може да членува едновременно и в друга политическа партия или организация със статут на политическа партия.

Чл. 15. Новите членове се приемат от основните партийни организации въз основа на писмено заявление до тях от кандидата за член на Социалистическата партия „Български път“. Решение за приемане се взема на събрание на основната партийна организация (ОПО) по реда на този устав.

Чл. 16. Всеки член на партията има право:

1. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на решенията на партийните органи, свободно да изказва и да отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от дейността на партията.

2. Да избира и да бъде избиран в партийните органи; да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.

3. Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност и да отправя устно или писмено предложенията си.

4. Да обсъжда работата и поведение на партийни членове, на партийните органи и организации и да участва в контрола върху тяхната дейност.

5. Да получава помощ от партията когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветен за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

6. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 17. Всеки член на партията е длъжен:

1. Да спазва Програмата и Устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и партийните решения.

2. Да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация и организационно-политическото единство на партията, за разпространяване на социалистическите идеи.

3. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции, да допринася за изграждане на демократично общество в страната.

Чл. 18. (1)Партийното положение на член на партията, който е нарушил изискванията на устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава от основната партийна организация. Тя може да бъде сезирана от всеки партиен член, организация или партиен орган, както и да се самосезира.

(2) Ако основната партийна организация не разгледа и не реши въпроса в тримесечен срок от подаването на заявлението, той се решава от съответния местен партиен съвет в срок от един месец от установяване на забавата.

(3) Ако местният партиен съвет не се произнесе в срока по предходната алинея, местната контролна комисия взема решение в едномесечен срок или въпросът се отнася за решаване от Общопартийната контролна комисия, която се произнася в срок от два месеца от сезирането ѝ.

(4) За прояви, които нарушават законите, партийния и обществения морал, организациите и органите могат да налагат форми на партийно въздействие: обръщане на внимание, забележка, разграничаване от конкретно действие на член на партията, както и снемане на доверие.

(5) Решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията или на органа по реда на този устав.

Чл. 19. Членството в партията се прекратява:

1. По собствено желание, заявено писмено пред основната партийна организация;

2. В случаите, определени от закона, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на заявление на социалиста.

3. При отпадане поради неучастие в работата на основната партийна организация и неплащане на членски внос без уважителни причини в продължение на една година, което се констатира на събрание на основната партийна организация.

4. При изключване, поради непризнаване на програмата, нарушаване на устава или при доказани умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията.

5. При смърт.

Чл. 20. Лицата, чието членство в партията е било прекратено освен в случаите на изключване, могат да го възстановят при отпадане на причините за това, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на писмено заявление от лицето, което иска възстановяването. Лицата, чието партийно членство е било прекратено поради изключване, могат да кандидатстват отново за приемане в партията по реда на този устав.

Чл. 21. Жалбите и възраженията на партийните членове се подават писмено и се разглеждат и решават от съответните контролни комисии в двумесечен срок от постъпването им. За резултатите се информират основните партийни организации, местният партиен съвет и отделният партиен член.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

Чл. 22. Организационни структурни звена на Социалистическата партия „Български път“ са:

1. Основни партийни организации (ОПО).

2. Местни партийни организации и органи.

3. Общопартийни органи.

ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 23. (1) Основни партийни организации се създават по инициатива на социалистите или на местните партийни съвети от най-малко трима членове. Такива организации могат да създават и членове на партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.

(2) Основните партийни организации се регистрират в съответния местен партиен съвет, а организациите в чужбина – в Централния съвет на партията.

(3) Основните партийни организации могат да формират партийни групи като определят правилата за работата им.

Чл. 24. (1) Ръководен орган на основната партийна организация е партийното събрание, което се свиква не по-рядко от един път в месеца.

(2) Партийното събрание се свиква от партийния секретар или по искане на 1/3 от членовете на организацията. Ако партийният секретар не свика събранието, то се свиква от упълномощен представител на 1/3 от членовете на организацията.

(3) Уведомяването за всяко събрание става предварително, лично до всеки член.

(4) Партийното събрание разглежда всички въпроси на партийната организация и взема решения по тях, предлага кандидати за органите на партията, на държавната власт и на местното самоуправление и обсъжда тяхната платформа и осъществява контрол върху политическата дейност на партийните членове.

(5) Партийното събрание е редовно, ако присъстват повече от 2/3 от членовете на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

Чл. 25. Основната партийна организация провежда всяка година отчетно или отчетно-изборно събрание. За организиране и осъществяване на текущата си работа тя избира секретар и при необходимост – оперативно бюро, като със свое решение определя състава и структурата му. Промяна в състава на ръководството може да се прави преди изтичане на мандата.

Чл. 26. В своята дейност основната партийна организация освен от собствените си решения се ръководят и изпълняват решенията на висшестоящите партийни органи в рамките на техните правомощия съгласно този устав и подлежат на контрол от тях.

Чл. 27. (1) Една или няколко основни партийни организации могат да създават партийни клубове, които се регистрират в местния партиен съвет.

(2) Партийните клубове са средища за идейни дискусии, за политическа и културно-масова дейност, за връзки между социалистите, симпатизантите, избирателите за провеждане на срещи и дискусии, за разпространяване и ползване на печатните издания на партията и за други дейности.

(3)Партийните клубове се ръководят от клубни съвети, които планират и организират тяхната дейност.

(4) Партийните клубове се издържат от основните партийни организации, от партийните съвети и от дарения и помощи.

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

Чл. 28. (1) Общинската партийна организация обединява всички основни партийни организации и общоселски или общоградски партийни организации на своята територия.

(2) Основните партийни организации от селата и градовете, които не са общински центрове, когато са повече от една организация, могат да се обединят по решение на своите събрания в общоселски или общоградски организации. Органите, структурата и функциите им се определят от общинските партийни съвети.

(3) В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут на общински партийни организации.

Чл. 29. (1) Висш орган на общинската партийна организация (ОПО) е общинската конференция (общото събрание), която се свиква от общинския партиен съвет или по инициатива на една трета от членовете на общинската партийна организация не по-рядко от един път на две години. При провеждане на отчетно-изборни кампании конференциите се свикват от общинския съвет въз основа на решение на Централния съвет на партията.

(2) За мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на конференцията на ОПО се оповестяват писмено не по-късно от тридесет дни преди провеждането й.

(3) Делегатите се избират от ОПО по норми на представителство, утвърдени от общинския партиен съвет. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна конференция и при необходимост провеждат заседания, на които могат да обсъждат отчети, приемат платформи, правят промени в ръководството си и избират делегати за общопартийни конференции.

Чл. 30. Общинската конференция (общото събрание) на общинската партийна организация:

1. обсъжда отчетите на общинския партиен съвет, на ръководството на групата съветници социалисти и на контролната комисия;

2. определя основните насоки за работа на партийната организация, разглежда и други въпроси на партийния живот;

3. утвърждава платформата на партийната организация за изборните кампании;

4. избира партиен съвет и контролна комисия, като до 50% от състава на съвета може да се състои от делегирани представители на основните партийни организации;

5. избира председател на общинския съвет или предоставя това право на новоизбрания партиен съвет;

6. избира председател на контролната комисия или предоставя това право на новоизбраната комисия.

Чл. 31. (1) Общинската контролна комисия проверява спазването на устава на партията и правилниците за неговото приложение, разглежда и решава жалби и възражения, проверява организационната отчетност, деловодната и финансовата дейност на партийните организации, както и стопанисването на партийното имущество.

(2) Общинската контролна комисия при установяване на нарушения предлага на съответната партийна организация търсенето на отговорности от виновните членове на партията.

Чл. 32. В столицата и градовете с районно деление се изграждат и градски партийни организации, обединяващи районните партийни организации, с функциите аналогични на общинските партийни организации.

Чл. 33. За координация и осъществяване на организационно-финансовите връзки и по повод на различни кампании се изграждат регионални съвети. Принципите на изграждането и правилата на дейността на регионалните съвети се определят от Висшия съвет

ОБЩОПАРТИЙНИ ОРГАНИ

Чл. 34. Общопартийни органи на Социалистическата партия „Български път“ са: Конгресът; Централният съвет; Общопартийната контролна комисия.

Конгрес

Чл. 35. Върховен орган на Социалистическата партия „Български път“ е Конгресът, който се свиква не по-рядко от веднъж на три години.

Чл. 36. (1) Конгресът може да бъде редовен и извънреден.

(2)Конгресът се свиква от Централния съвет на партията.

(3) Решението на Централния съвет за свикване на Конгреса се взема от съвета по негова инициатива или по предложение на една трета от общинските съвети. Предложенията за свикване на конгреса се представят в деловодството на Централния съвет и се докладват на първото заседание на съвета.

(4) В случаите, че Централният съвет откаже да свика Конгрес, неговото свикване може да стане по инициатива на повече от половината от общинските съвети. Отказът на Централния съвет за свикване на Конгрес трябва да бъде явен и установим. В случаите, когато отказът по предходното изречение не може да бъде установен по безспорен начин се счита, че искането не е било направено по надлежния ред.

(5) В случаите на свикване на Конгрес по инициатива на общинските съвети се избира инициативен комитет, който подготвя и провежда конгреса.

(6) Датата и предложението за дневен ред на Конгреса, както и нормата на представителство, се обявяват най-малко два месеца предварително.

(7) Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от избраните делегати и взема решение с мнозинство от повече от половината от присъстващите делегати.

(8) Основните материали за Конгреса се предоставят на делегатите предварително.

(9) Нормата на представителство на Конгреса се определя от Централния съвет.

(10) Кандидатите за делегати се обсъждат и издигат от основните партийни организации, от партийните съвети, от клубовете, от групи или отделни членове на партията, и се избират от общи събрания или конференции на общинските (районните) партийни организации по реда на този устав.

Чл. 37. (1) Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и устава на партията.

2. Определя политическата линия на партията и насоките на предизборната и парламентарната й дейност.

3. Избира Централен съвет и председател на Централния съвет.

4. Избира Общопартийна контролна комисия и неин председател.

5. Обсъжда отчетите на Централния съвет, на Общопартийната контролна комисия и на парламентарната група и приема решения по тях.

6. Приема предизборната платформа на партията.

7. Решава въпросите за прекратяване на партията, сливане и вливане в други партии.

8. Решава други въпроси, свързани с дейността на партията.

(2) Председателят на Централния съвет и председателят на Общопартийната контролна комисия са членове на съответния орган по право.

Чл. 38. (1) Броят на членовете на Централният съвет е от 11 до 63 души, а броят на членовете на Общопартийната контролна комисия е от 3 до 11 души.

(2) Броят на членовете на Централният съвет и на Общопартийната контролна комисия се определя от Конгреса.

(3) Членовете на Централния съвет и на Общопартийната контролна комисия се избират пряко от Конгреса.

(4) Конгресът утвърждава за членове на Централния съвет кандидатури, делегирани от делегатите на общински партийни организации. Всеки регион /многомандатен избирателен район за депутати/ има право да представи по един делегиран член на Централния съвет.

(5) Членовете на Централния съвет, председателят и заместник председателите на Централния съвет, членовете на Общопартийната контролна комисия и нейния председател се избират за срок до три години. Мандатът на новоизбрани членове на Централния съвет и на Общопартийната контролна комисия се прекратява с изтичане мандата на органа, в състава на който са избрани. До избора на нов персонален състав на ръководните органи на партията, старият състав продължава да упражнява правомощията си.

Общопартиен референдум

Чл. 39. Общопартийният референдум се провежда по решение на Конгреса, на Централния съвет на партията или на две трети на общинските съвети – за вземане на решения по особено важни въпроси за партията, неподлежащи за вписване в съда. Централният съвет определя начина на провеждане на референдума и го организира.

Централен съвет

Чл. 40. Централният съвет на Социалистическа партия „Български път“ е колективен орган за ръководство на партията в периодите между заседанията на Конгреса на партията.

Чл. 41. (1) Централният съвет:

1. Ръководи работата на партията в периода между конгресите.

2. Избира от състава си по предложение на председателя на Централния съвет до четири заместник-председатели на Централния съвет, секретари и до двама говорители на Централния съвет.

3. Утвърждава структурата на Централния съвет, щата и единния бюджет на партията, приема решения за образуване на юридически лица със стопанска цел и определя ръководителите им.

4. Ръководи международната дейност на партията.

5. Решава въпроси, които не са от компетентността на други органи.

(2) Централният съвет може да създава комисии, работни групи и други съвещателни и оперативни органи, които да подпомагат неговата работа. Централният съвет сам определя състава и задачите на комисиите и работните групи.

Чл. 42. (1) Централният съвет се свиква на заседание поне веднъж на два месеца в съответствие с плана му за работа от председателя на Централния съвет или по искане на една трета от списъчния му състав. Извънредни заседания на Централния съвет могат да се свикат по всяко време по решение на Оперативното бюро.

(2) В случай, че председателят не свика Централния съвет по искане на една трета от неговите членове, съветът се свиква от тричленна комисия, избрана от членовете поискали свикването.

Чл. 43. (1) Заседанията на Централния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство с явно гласуване, освен ако съветът не реши друго.

(2)Решенията на Централния съвет за избор на заместник-председатели, секретари и говорители на Централния съвет се вземат с поименно гласуване с обикновено мнозинство от списъчния състав на съвета.

Чл. 44. (1) Председателят на Централния съвет съвет осъществява политическите взаимоотношения на партията с държавните органи и със структурите на гражданското общество.

(2) Председателят на Централния съвет може да възлага определени и конкретни функции по предходната алинея на заместник-председателите.

(3) Председателят и заместник-председателите на Централния съвет носят отговорност за действията си по предходните алинеи и се отчитат периодично пред Централния съвет на партията, но не по-рядко от един път годишно.

Чл. 45. Членовете на Централния съвет имат право и са длъжни:

1. да работят за постигане на целите на партията;

2. да участват в заседанията на Централния съвет и в неговите органи;

3. да бъдат информирани за партийните дела и за дейността на Централния съвет и другите органи на партията и на длъжностните лица в нейните структури.

Чл. 46. (1) Правомощията на член на Централния съвет се прекратяват предсрочно в случаите, когато:

1. с писмена молба поиска да бъде освободен от съвета;

2. не бъде преизбран на извънреден конгрес на партията;

3. бъде изключен от партията или партийното му членство бъде временно замразено поради причини, произтичащи от специалния закон;

4. поради смърт.

(2) В случаите на предходната алинея съставът на Централния съвет съвет се редуцира с броя на членовете, чиито пълномощия са прекратени. Редуцирането се извършва със специално решение на Централния съвет.

(3) В случаите на редуциране по реда на предходната алинея на повече от две трети от списъчния състав на Централния съвет или спадане на броя на членовете под минимума, предвиден в този устав, се свиква Конгрес за попълване на Централния съвет или за избор на нов състав на Централния съвет. Конгресът се свиква от останалите членове на Централния съвет или по реда на този устав.

Чл. 47. (1) Социалистическата партия Български път се представлява от председателя на Централния съвет.

(2) Председателят на Централния съвет може писмено да упълномощава заместник председателите на съвета за извършване на определени действия.

Оперативно бюро

Чл. 48. (1) Председателят, заместник-председателите, секретарите и определени от председателя на Централния съвет длъжностни лица в централния апарат на съвета формират оперативно бюро, което се събира на оперативни заседания не по-малко от веднъж месечно.

(2) Заседанията на оперативното бюро се ръководят от председателя на Централния съвет или упълномощен от него заместник председател.

(3) Заседанията на оперативното бюро имат за задача да съдействат за редовното функциониране на партията, да подпомагат и координират работата на всеки член на Централния съвет и да подготвят работата на Централния съвет и другите органи на партията.

(4) Председателят на Централния съвет утвърждава правила за работата на Оперативното бюро.

(5) Оперативното бюро не е орган за управление, а способ за оперативно организиране на работата на ръководните органи на партията.

Общопартийна контролна комисия

Чл. 49. Общопартийната контролна комисия (ОПКК):

1. Проверява спазването на устава; търси отговорност за нарушенията.

2. Разглежда и решава въпроси по жалби, вътрешнопартийни спорове, както и по въпроси на партийната етика.

3. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и организации.

4. Упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълненията на партийния бюджет, стопанските дейности на партията и върху имуществото на партията.

5. Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и изключване от партията и вземане на мерки за партийно въздействие; при избора на партийни органи и при съставяне на предизборни листи.

6. Избира от състава си по предложение на председателя на ОПКК заместник-председатели, предлага проект за щат и бюджет на комисията, който е неразделна част от бюджета на партията и се приема на съвместно заседание на Централния съвет и Общопартийната контролна комисия.

Чл. 50. (1) Общопартийната контролна комисия в своята работа взаимодейства с Оперативното бюро на Централния съвет и методически подпомага дейността на местните партийни контролни комисии. Тя може да формира постоянни работни групи или комисии и да определя техния състав и правилата за работата им съгласно този устав.

(2) Председателят на ОПКК участва в заседанията на Оперативното бюро на Централния съвет със съвещателен глас.

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И КОАЛИЦИИ. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПАРИЯТА

Чл. 51. Социалистическата партия „Български път“ провежда своята политика в Народното събрание, в правителството, в общинските съвети и кметства чрез избраните в състава им свои членове и чрез други разрешени от закона демократични форми и средства на политическа дейност. Тя носи политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на своите представители.

Чл. 52. Народните представители избрани от името на Социалистическата партия „Български път“ се обединяват в парламентарна група, а общинските съветници – в група на съветниците. Те осъществяват политическа линия и предизборната платформа на партията в Народното събрание и в органите на местното самоуправление съгласно Конституцията и законите на страната.

Чл. 53. (1) Кандидатите на партията за народни представители се излъчват чрез предварителни преки избори с тайно гласуване от членовете и симпатизантите на партията.

(2) Кандидатурите се издигат от основните партийни организации в съответните избирателни райони. Централният съвет изготвя ориентировъчен списък за необходимия кадрови състав на новата парламентарна група с оглед задачите й в бъдещото Народно събрание.

(3) Въз основа на резултатите от предварителните избори Централният съвет организира регистрирането на предизборните листи в едномандатните и многомандатните избирателни райони по установения от закона ред.

Чл. 54. Кандидатите на Социалистическата партия „Български път“ за общински (районни) съветници се излъчват от местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори в общината (района).

Чл. 55. Кандидатите от името на Социалистическата партия „Български път“ за президент (вицепрезидент) се излъчват чрез пряк предварителен вътрешнопартиен избор.

Чл. 56. Кандидатите за кметове от името на Социалистическата партия „Български път“ се излъчват от основните партийни организации и местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори.

Чл. 57. Въз основа на резултатите от предварителните избори или публични обсъждания общинските (районните) съвети утвърждават кандидатите за кмет, за общински (районни) съветници, подреждат листата, определят местата на коалиционните партньори и регистрират кандидатурите.

Чл. 58. Партийните органи и организации носят политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на издигнатите от тях представители.

Чл. 59. (1) Народните представители, съветниците и кметовете периодично информират за дейността си съответните партийни съвети и организации.

(2) Всеки народен представител, съветник или кмет социалист е длъжен да даде отговор на членовете на Социалистическата партия Български път, отправили питане към него.

(3) Народен представител, който е бил в парламента два последователни мандата по четири години може отново да бъде номериран от партийните организации за депутат, след като е пропуснал поне един депутатски мандат.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ

Чл. 60. (1) Социалистическата партия Български път взаимодейства с гражданските обществени организации, съюзи и движения, като подкрепя действия и инициативи, които са насочени към постигане на хуманни, демократични и родолюбиви цели, а също така и действия в защита на социално справедливи интереси на гражданите, членуващи в тях.

(2) За осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието по предходната алинея могат да се приемат планове, програми и да се подписват споразумения и предприемат съвместни инициативи и мероприятия.

ИНФОРМАЦИОННА, ПРОПАГАНДНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 61. (1) Социалистическата партия „Български път“ извършва информационна, информационно-аналитична, пропагандна и издателска дейност за постигане на своите програмни цели.

(2) За осъществяване на дейностите по предходната алинея партията изгражда информационни, пропагандни и издателски звена, които работят в съответствие със законите на страната, с устава и решенията на ръководните партийни органи.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл. 62. (1) Социалистическата партия „Български път“ осъществява единна финансово-счетоводна и стопанска дейност на принципа на самоиздръжката.

(2) Партията осигурява финансовите си средства от постъпления на партийния членски внос, от доходи от имуществото и от позволената й от закона стопанска дейност; от дарения, общопартийни акции за доброволно набиране на средства, завещания и други законни източници; от субсидии от държавния бюджет, съгласно закона за политическите партии.

(3) Централният съвет приема правилник за финансовата и деловодната дейност.

Чл. 63. (1) Членският внос се плаща ежемесечно лично от партийния член.

(2) По желание всеки социалист може да прави предварителни тримесечни или годишни вноски, като сам определя размера на членския си внос, но месечната сума не трябва да е по-ниска от определения в началото на всяка година от Централният съвет минимален размер.

Чл. 64. (1) Членският внос се събира в основната партийна организация или по изключение в местния партиен съвет.

(2) Събраните средства от членския внос се разпределят както следва:
– 20% в основните партийни организации;
– 70% в местния партиен съвет;
– 10% в Централния съвет.

(3) Районните партийни организации, които са обединени в градски партийни организации, отчисляват и 10% от събрания членски внос за съответния градски съвет на партията.

(4) Централният съвет подпомага щатното осигуряване на местните партийни съвети в размер на реално постъпилия членски внос в Централния съвет.

(5) Преразпределението на средствата от членския внос извън този ред и размери без съгласуване с Централния съвет се счита за нарушение на устава.

Чл. 65. Партийните органи и организации полагат грижи за поддържане, стопанисване, развитие и целесъобразно използване на общопартийното имущество.

Чл. 66. Централният съвет предоставя на партийните съвети, организации и клубове имущество за стопанисване.

Чл. 67. Основните партийни организации и партийните органи изразходват предоставените им средства само за преките нужди за функционирането на партийните структури и системно информират партийните членове за приходите и разходите в съответната партийна структура.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 68. (1) Социалистическата партия „Български път“ се прекратява при:

1. Сливане със или влизане в друга партия;

2. Разделяне на две или повече партии;

3. Саморазпускане с решение на Конгреса с мнозинство от две трети от избраните делегати;

4. Разпускане по решение на Върховния касационен съд.

(2) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра при Софийския градски съд и се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 69. (1) При прекратяване на партията по точки 1 и 3 на предходния член Конгресът определя начина за разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване на партия по точка 4 на предходния член имуществото на партията преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

Ликвидация

Чл. 70. (1) В случаите на прекратяване на Социалистическата партия Български път поради саморазпускане по решение на Конгреса се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Централния съвет на партията или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, той се определя от Софийски градски съд по седалището на партията.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидация

Чл. 71. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва от Висшия съвет по предложение на ликвидатора. В случай, че решение по предходното изречение не бъде взето от Централния съвет, то се взема от ликвидатора.

КНИГИ И ДЕЛОВОДСТВО

Чл. 72. (1) Централният съвет на Социалистическата партия „Български път“ води следните книги:

1. Протоколна книга на Конгреса;

2. Протоколна книга на заседанията на Централния съвет;

3. Книга за списъчния състав на Централния съвет;

4. Книга за списъчния състав на партийните членове, която може да се води и по партийни организации;

5. Протоколна книга от заседанията на Оперативното бюро;

6. Деловодни книги;

7. Други книги, видът и редът за воденето на които се определя от Централния съвет.

(2) Секретарите на Централния съвет на Социалистическата партия Български път ръководят и отговарят за воденето на книгите по предходната алинея под контрола на председателя и заместник-председателите на Централния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Изменения в този устав могат да се правят само със съгласието на 2/3 от членовете на Конгреса, прието с явно поименно гласуване.

§2. (1) Социалистическата партия „Български път“ работи със собствен мокър печат с червено мастило, който се съхранява от председателя на Централния съвет на партията и се поставя върху документите от компетентността на Конгреса и на Централния съвет на партията.

(2) Социалистическата партия „Български път“ работи със собствен мокър печат с червено мастило, който се съхранява от председателя на Централния съвет на партията или упълномощени от него длъжностни лица и се поставя под всички документи, изискващи печат.

(3) С решение на Оперативното бюро на партията може да се изготвят печати за счетоводството, деловодството, пълномощниците и други печати.

(4) Образец от всички печати се поставя в специален дневник, в който се съдържат и указания за съхранението, поставянето на печатите и упълномощените длъжностни лица и представители за това.

§3. Социалистическата партия „Български път“ работи със собствена регистрация по БУЛСТАТ, данъчната администрация, митниците и търговско-промишлената палата.

§4. Този устав е приет от физически лица, учредители и членове на Социалистическата партия „Български път“, чийто списък е неразделна част от устава.